capissimo

Dual Thrust Trading Algorithm (ps4)

capissimo Cập nhật   
This is an PS4 update to the popular Dual Thrust trading algorithm posted by me some time ago (https://www.tradingview.com/script/xh37G...). It has been commonly used in futures , Forex and equity markets. The idea of Dual Thrust is similar to a typical breakout system, however dual thrust uses the historical price to construct update the look back period - theoretically making it more stable in any given period.

See: https://www.quantconnect.com/tutorials/s...
Phát hành các Ghi chú:
Major fix.
- Added repainting/non-repainting option.
- Fixed the state variable.
- etc.
Phát hành các Ghi chú:
Upgraded trend identification procedure.
Phát hành các Ghi chú:
Minor fixes, modified Settings menu
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?