cheatcountry

Detrended Ehlers Leading Indicator [CC]

cheatcountry Cập nhật   
The Detrended Ehlers Leading Indicator was created by Bill Mars based off of Ehlers work and this is his attempt to create a leading indicator based on the previous Detrended Synthetic Price. I will be honest that this is a bit of a strange script because it is an indicator based off of the detrended synthetic price which is based off of Ehlers work so I haven't found clear buy and sell signals so I'm open to suggestions. His suggestion for buy and sell signals is to only buy and sell at the indicator crossings but haven't found buy and sell logic that I'm sure about. I have included strong buy and sell signals in addition to normal ones so strong signals are darker in color and normal signals are lighter in color. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators or scripts you would like to see me publish!
Phát hành các Ghi chú:
Decided to go with the original entry and exit signals instead of my custom ones based on user feedback
Phát hành các Ghi chú:
Added all buy and sell signals

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?