melodicfish

Auto Fib Zones

Auto Fib Zones is a extension of the ABC finder script that I released. It uses the pivot point system I developed in the ABC finder to identify major or significant trending moves in the market.
It will then draw the fibzones for the trend line. The fib zone will auto update for as long as the trend line continues (size will keep increasing).
The zones will continue to extend to the right along with price until it is tested. The start of the green teal zone is the 0.618 and fills to the 0.786 and the Blue zone is the 0.786 and fills to the trend start or 1 value of the fib.

You can adjust the Bars Back variable to require more or less candles to create/ validate a new trend. In the screen shot about it is set to 50 bars however I've seen good results on higher timeframes like 4h + with 15 bars as the setting.

This is basically ITC's Optimal Trade Entry concept at least that is what the original inspiration for modifying my base script was.

As always hope it helps. God bless

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?