vdubus

vdubong

Custom script I fabricated which I use for Binary Trading on the 1m & 3m charts together with Price action & Time management but the principles are the same for all mediums. Use Price action buy/sell in the clear zones. Use the outer 'pink' horizontal lines (highs / lows / pivots points) to place SL's.
I personally run an additional BB 50/2 for clearer BB higher highs & lower low perspective, but it's not part of the script. Script variables are fully customisable.
I don't take ownership of any part of the script, I not a programmer /script writer just a dabbler. Enjoy :) - VDUBONG UPDATED

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title="vdubong", shorttitle="vdubong", overlay=true)

length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")

upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)

basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, style=line, linewidth=1, color=fuchsia, title="lower" )
u = plot(upper, style=line, linewidth=1, color=fuchsia, title="upper")

src = close, len = input(50, minval=1, title="MA")
out = sma(src, len)
plot(out, color=red, linewidth=2, title="MA")

source = close
length = input(20, minval=1), mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=400)
dev = mult * stdev(source, length)
BBupper = basis + dev
BBlower = basis - dev
p1 = plot(BBupper, color=blue)
p2 = plot(BBlower, color=blue)
fill(p1, p2)