HoManVig

Composite Index [TipsChain]

HoManVig Cập nhật   
This is a formula Ms Brown developed to identify divergence failures with in the RSI . This also highlights the horizontal support levels with in the indicator area.
The Composite Index study comprises 2 momentum indicators on the RSI which are smoothed using a moving average. Control of the upper and lower indicators can be used to adjust the periods represented by each through the Object Properties dialog box for the study.
The Composite Index is an oscillator that will warn when the RSI is failing to detect a price trend reversal by forming divergences with the RSI. It can be used in any time frame or market.

Usage:
1. Check hidden and regular divergences on RSI+COMPOSITE_INDEX and PRICE+COMPOSITE_INDEX.
2. After finding divergence wait for COMPOSITE_INDEX to cross under/over it's moving averages to trigger.
Phát hành các Ghi chú:
Recreate the indicator according to Ms. Brown's book "Technical analysis for the trading professional"
The formula of this indicator on page 369 of this book is as follows:
Step 1: create a 9-period momentum indicator of 14-period RSI. Yes, it is momentum on RSI , not price. This is an indicator on an indicator.
Step 2: create a very short3-period RSI and then a simple 3-period moving average of the 3-period RSI to smooth is Slightly.
Step 3: add Step 1 and 2 together to create the Composite Index.
Step 4: create two simple moving averages of the Composite Index using the period 13 and 33.
Step 5: plot the composite Index and its two simple averages as three lines in a separate frame under the price data.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?