MichelT

Data structure List

The script shows a workaround for list in pine-script via drawings.
There are few restrictions with them:
1. The size of the list cannot be more that amount of allowed drawings (about 40 by now)
2. Because the list shares the space of drawings throughout the whole script, using drawings with the list must be careful, with handly creating and removing of each drawing, because otherwise pine's garbage collector might break the list
3. Setters and Getters must be called on every bar, because of implementation of functions in pine there are inner serieses, which must be updated on every bar. So wherever you have a setter or getter in the code - it must be called on every bar. But if it's just an update, then you should pass 'false' as a param of the funtion.

And an example of using the list - reversing of the list. When the list have been created, it's filled on every bar and then gets reversed. Plots show result before and after reversing of the list.
There are also some pieces of commented code showing possible way of working with another funtions of the list.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?