kimnguu204

Ichimoku Forecast

For Ichimoku lovers
hope you like it

”Ichimoku Kinko Hyo” translates to “one glance equilibrium chart”. The Ichimoku Kinko Hyo indicator is a technical indicator used in the forex market and an exceptional system of analyzing and predicting, which combines several approaches to monitor price fluctuations and identify important support lines and major trends. One of the main advantages of the Ichimoku indicator for forex trading is that it provides a full-fledged chart analysis without additional indicators. With the help of signals, you can easily determine which trend the market is in.
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?