BacktestRookies

Babypips: Inside Bar Momentum Strategy

The strategy contained in this post comes courtesy of babypips (.com), an excellent resource for all thing forex related. If you are new to trading, the site is definitely worth checking out!

Code commentary and an introduction to Inside Bars are available for this post on the Backtest-Rookies (.com) website.

Note: If you are interested in custom development services, please check out our services page on the Backtest-Rookies site.

Strategy Overview

Inside Bar Momentum Strategy.

  • Inside Bar Detection
  • Position sizing based on stoploss distance (Note: Based on equity and assumes that the account currency is the counter currency.
  • Stop buys for entries
  • Takeprofit / Stoplosses for exits
  • Control Stopbuy, Takeprofit and Stoploss targets with inputs
  • Control Backtest start/end dates

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?