AlgoAlpha

Median Proximity Percentile [AlgoAlpha]

AlgoAlpha Cập nhật   
📊🚀 Introducing the "Median Proximity Percentile" by AlgoAlpha, a dynamic and sophisticated trading indicator designed to enhance your market analysis! This tool efficiently tracks median price proximity over a specified lookback period and finds it's percentile between 2 dynamic standard deviation bands, offering valuable insights for traders looking to make informed decisions.

🌟 Key Features:
 • Color-Coded Visuals: Easily interpret market trends with color-coded plots indicating bullish or bearish signals.
 • Flexibility: Customize the indicator with your preferred price source and lookback lengths to suit your trading strategy.
 • Advanced Alert System: Stay ahead with customizable alerts for key trend shifts and market conditions.

🔍 Deep Dive into the Code:
 1. Choose your preferred price data source and define lookback lengths for median and EMA calculations.
  priceSource = input.source(close, "Source")
  and
  lookbackLength = input.int(21, minval = 1, title = "Lookback Length")
 2. Calculate median value, price deviation, and normalized value to analyze market position relative to the median.
  medianValue = ta.median(priceSource, lookbackLength)
 3. Determine upper and lower boundaries based on standard deviation and EMA.
  upperBoundary = ta.ema(positiveValues, lookbackLength) + ta.stdev(positiveValues, lookbackLength) * stdDevMultiplier
  lowerBoundary = ta.ema(negativeValues, lookbackLength) - ta.stdev(negativeValues, lookbackLength) * stdDevMultiplier
 4. Compute the percentile value to track market position within these boundaries.
  percentileValue = 100 * (normalizedValue - lowerBoundary)/(upperBoundary - lowerBoundary) - 50
 5. Enhance your analysis with Hull Moving Average (HMA) for smoother trend identification.
  emaValue = ta.hma(percentileValue, emaLookbackLength)
 6. Visualize trends with color-coded plots and characters for easy interpretation.
  plotColor = percentileValue > 0 ? colorUp : percentileValue < 0 ? colorDown : na
 7. Set up advanced alerts to stay informed about significant market movements.
  // Alerts
  alertcondition(ta.crossover(emaValue, 0), "Bullish Trend Shift", "Median Proximity Percentile Crossover Zero Line")
  alertcondition(ta.crossunder(emaValue, 0), "Bearish Trend Shift", "Median Proximity Percentile Crossunder Zero Line")
  alertcondition(ta.crossunder(emaValue,emaValue[1]) and emaValue[1] > 90, "Bearish Reversal", "Median Proximity Percentile Bearish Reversal")
  alertcondition(ta.crossunder(emaValue[1],emaValue) and emaValue[1] < -90, "Bullish Reversal", "Median Proximity Percentile Bullish Reversal")

🚨 Remember, the "Median Proximity Percentile " is a tool to aid your analysis. It’s essential to combine it with other analysis techniques and market understanding for best results. Happy trading! 📈📉
Phát hành các Ghi chú:
Replaces "EMA" with "HMA" in the inputs.
Phát hành các Ghi chú:
Added Alerts for trend swings
Added the option to turn on/off the noise scatterplot

🚨Get premium: algoalpha.io

📶 Track Live Scalping Profits in Bio

🛜Get FREE signals: discord.gg/xCmqTVRexz

❓Do you have feedback or indicator ideas? Join our server to tell us about it: discord.gg/xCmqTVRexz
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?