AlgoAlpha

Liquidity Weighted Moving Averages [AlgoAlpha]

AlgoAlpha Cập nhật   
Description:
The Liquidity Weighted Moving Averages by AlgoAlpha is a unique approach to identifying underlying trends in the market by looking at candle bars with the highest level of liquidity. This script offers a modified version of the classical MA crossover indicator that aims to be less noisy by using liquidity to determine the true fair value of price and where it should place more emphasis on when calculating the average.

Rationale:
It is common knowledge that liquidity makes it harder for market participants to move the price of assets, using this logic, we can determine the coincident liquidity of each bar by looking at the volume divided by the distance between the opening and closing price of that bar. If there is a higher volume but the opening and closing prices are near each other, this means that there was a high level of liquidity in that bar. We then use standard deviations to filter out high spikes of liquidity and record the closing prices on those bars. An average is then applied to these recorded prices only instead of taking the average of every single bar to avoid including outliers in the data processing.

Key features:

Customizable:
Fast Length - the period of the fast-moving average
Slow Length - the period of the slow-moving average
Outlier Threshold Length - the period of the outlier processing algorithm to detect spikes in liquidity

Significant Noise reduction from outliers:
Phát hành các Ghi chú:
Added Alerts
Phát hành các Ghi chú:
Added Timeframe Switching

🚨Get premium: algoalpha.io

📶 Track Live Scalping Profits in Bio

🛜Get FREE signals: discord.gg/xCmqTVRexz

❓Do you have feedback or indicator ideas? Join our server to tell us about it: discord.gg/xCmqTVRexz
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?