Pmgjiv

FluidTrades - SMC LitePrice action and supply and demand is a key strategy use in trading. We wanted it to be easy and efficient for user to identify these zones, so the user can focus less on marking up charts and focus more on executing trades.

This indicator shows you supply and demand zones by using pivot points to show you the recent highs and the recent lows.


Features

This indicator includes some features relevant to SMC , these are highlighted below:

Full internal & swing market structure labeling in real-time
Swing Structure: Displays the swing structure labels & solid lines on the chart (BOS).
Supply & demand ( bullish & bearish )
Swing Points: Displays swing points labels on chart such as HH, HL, LH, LL.
Options to style the indicator to more easily display these concepts


White OB (supply): search for short opportunities
Blue OB (demand): search for long opportunities


Break of structure ( BOS )
For markets to move up and down a break in market structure must occur. A break in market structure occurs when the market begins to shift direction and break the previous HH and HL or HL and LL of the market. We also integrated the feature that you can see the BOS lines. In the indicator settings you can adjust the color of the label.


Settings
SwingHigh/Low Length: Allows the user to select Historical (default) or Present, which displays only recent data on the chart.
Supply/demand box width: Allows user to change the size of the supply and demand box
History to keep: allows the user to select how many most recent supply & demand box appear on the chart.

Visual settings
Show zig zag : allow user to see market patters within the market
Show price action labels: allow user to turn on/off the (swing points)
Supply box color : allow users to change the color of their supply box
Demand box color : allow users to change the color of their supply box
Bos label color : allow users to change the color of their BOS label
Poi label color : allow user to change the color of their POI label
Price action label : allow users to change the color of their swing points labels
Zig zag color : allow users to change the color of the zig/zag market patters

Warning
Never blindly take a trade on a supply/demand box - wait for a proper market structure to occur before considering a trade.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?