efe_akm

Contraction Levels

efe_akm Cập nhật   
A contraction candle is a candle whose body engulfs both left and right candlesticks' bodies. This indicator shows those contraction candlestick patterns which consists of successive candles. Then draws a horizontal level line to its defined % of its body size and also draws +/- filter lines which are shown as dashed lines, also with an option to define those filters' percentage.

Bullish Contraction:
Whenever a new candle closes above the maximum high of 3 contraction candles pattern, that contraction is called bullish contraction and its lines are shown as green lines ( you can change the color as well)

Bearish Contraction:
Whenever a new candle closes below the maximum low of 3 contraction candles pattern, that contraction is called bearish contraction and its lines are shown as red lines ( you can change the color as well)
Phát hành các Ghi chú:
Options to show/hide:
- Contraction Candles
- Center Lines
- Filter Lines
Phát hành các Ghi chú:
Colors all 3 contraction candles instead of last candle
Phát hành các Ghi chú:
Added Alerts and their options to show/hide for:
- New contraction candle
- New bullish and breakout
- Cross for center line and +/- filter lines
Phát hành các Ghi chú:
Fixed a bug in breakout alerts
Phát hành các Ghi chú:
Added some details to comments
Phát hành các Ghi chú:
Fixed some bug about barstate for contraction bars
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?