TradeStation

MA Streak Can Show When a Run Is Getting Long in the Tooth

Moving averages are one of the most common indicators in the world of technical analysis. And they’re often the ingredients of more complex indicators like MACD.

Today’s script shows how long prices have been moving in a given direction. Similar to our earlier Price Streak script, MA Streak counts the number of sessions that the average is rising or falling. It then plots the result in green (positive, rising) or red (negative, falling).

Because it uses a moving average instead of individual candles, this smooths out short-term noise to illustrate how long prices have been moving in a given direction.

Users can designate which price value (open, high, low, etc) to use under the Source input. They can also chose one of five moving average types. (See the code for a complete guide.)

Today’s chart shows that the S&P 500’s 10-day simple moving average (SMA) has been rising for 36 sessions. It’s the longest upside run since March 2019. Given the fact that the index is flirting with its pre-Covid highs, MA Streak may suggest the current rally is getting long in the tooth.

It's also noteworthy that the coronavirus correction in February and March saw the 10-day SMA drop for 24 straight sessions, which was its longest decline since June 2010.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?