ovelix

Scalp Pro

ovelix Pro Updated   
Scalp Pro is a scalping tool that uses the MACD mechanism. MACD lines are smoothed using fibonacci numbers and pi numbers. In this way, the noise on the signal is reduced. A "BUY" signal is generated when the lines cross upwards. If the lines cross down, a "SELL" signal is generated. The logic is very simple and the Indicator is very useful.

I wish you many profitable trades.
Phát hành các Ghi chú: Fine adjustments have been made in this version. It can now work for a 3-minute period as well.
Phát hành các Ghi chú: Fine adjustments have been made in this version. It can now work for a 3-minute period as well.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?