stvch

Donchian Channel Clouds

For this indicator, I got inspired by this paragraph in an article on Investopedia:

"Donchian channels also make natural partners with another moving average indicator for a crossover strategy. The Donchian moving average middle line is likely to form the short-term average in these situations, although some have used a 20-day Donchian channel in conjunction with a five- or 10-day channel to exit a position before a consolidation eats into short-term profits."

The default is a 20-period Donchian channel with the middle line from a 10-period channel superimposed on it. Red for 20, green for 10. When 10 is over 20, the cloud between them is green; the cloud is red when 20 is over 10.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?