RicardoSantos

[RS]Stop Hunt Levels V0

14240 lượt xem
1082
Request for SpreadEagle71:
Stop Hunt Levels adapted from:
http://www.investopedia.com/articles/for...
configuration:
smoothing: smooths/average the source higher value will remove spikes but delay the speed of adjusting
source: source to compare crossing lines.
Rounding Value: value space of the grid.
Entry Window Size: Space for entrys.
Phát hành các Ghi chú: updated for V4, if the script does not work in some pairs please report it in the comments.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?