Gabbo1064

SUPER MULTI MOVING AVERAGE [Gabbo]

Gabbo1064 Cập nhật   
this indicator serves to differentiate the classic Moving Average with a different style

There are 3 Moving Average editable with the Source, length, timeframe and styles. the styles are:
 • SMA = Simple moving average
 • EMA = Exponential moving average
 • WMA = Weighted moving average
 • RMA = Rolling moving average
 • HMA = Hull moving average
 • JMA = Jurik moving average
 • DEMA = Double exponential moving average
 • TEMA = Triple exponential moving average
 • LSMA = Least squares moving average
 • VWMA = Volume-weighted moving average
 • SMMA = Moving average Smoothed
 • KAMA = Kaufman Moving Average Adaptive
 • ALMA = Arnaud Legoux moving average
 • FRAMA = Fractal Adaptive moving average
 • VIDYA = Variable Index Dynamic Average

There are also Inputs that are valid only for some styles such as:
 • JMA = "Phase" and "Power"
 • ALMA = "Offset" and "Sigma"
 • FRAMA = "Lower shift ( FC )" and "Upper shift ( SC )"
 • VIDYA = "Fixed CMO Lenght (9)?" and "Calculation Method: CMO/StDev?"


The "Ema Fill" input is used to decide the type of Moving Average long or short, the choices are:
 • Fast/Slow = Long = maFast >= maSlow --- Short maSlow > maFast
 • Fast = Long = maFast >= close ------ Short maFast < close
 • Slow = Long = maSlow >= close ------ Short maSlow < close
 • NA = No fill

If they also select the input "USE Ema Conf ???" the calculations for Moving Average Long and Short become like this:
 • Fast/Slow = Long = maFast >= maSlow and maConf >= maFast --- Short maSlow > maFast and maSlow > maFast
 • Fast = Long = maFast >= close and maConf >= maFast ------ Short maFast < close and maFast > maConf
 • Slow = Long = maSlow >= close and maConf >= maSlow ------ Short maSlow < close and maSlow > maConf
 • NA = No fill


selecting the input "TABLE ???" a table with 8 boxes will appear and each will be of a different color, based on the Moving Average Long and Short of the 8 different Timeframes.
the "Neutral Position" input is used to calculate the Moving Average Neutral, Long and Short
 • Long = maFast- maSlow >= upBar and maFast >= maFamaSlow
 • Short = maFast- maSlow <= -lowBar and maSlow > maFast
 • Neutral = maFast >= maSlow and maFast- maSlow < upBar OR maSlow > maFast and maFast- maSlow > -lowBar
Phát hành các Ghi chú:
correction

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?