toodegrees

ICT Friday's Asian Range°

toodegrees Cập nhật   
This concept was engineered and taught by the Inner Circle Trader.

The goal of this script is to outline a potential draw on liquidity for the next trading week. It gives a parameter for ICT PD Arrays to be located above and below the marketplace and should be used in conjunction with the higher Timeframe Arrays as defined by ICT.

If there is a higher Timeframe array with a standard deviation confluence of the Friday Asian Range it is considered high probability for price to reach up/down to that level, and present a potential retracement or reversal.

The Asian Range is defined as the window of Time between 7PM to Midnight New York Time. In this case we will be only using the Friday's Asian Range which will take place on Thursday between these Times.

We have two ranges: a Body range made of the highest and lowest candle bodies, and a Wick range made by the highest and lowest candle wicks.

ICT teaches that we only want to apply this concept to the 5minute and 15minute chart.
THIS SCRIPT WILL NOT WORK ON ANY OTHER TIMEFRAME OUT OF THE BOX

Framework:

Visualization:

Example:
Phát hành các Ghi chú:
Minor Code Clean Up
Phát hành các Ghi chú:
Bug Fix: alert trigger bug where some stdevs were not triggering fixed

homo faber fortunæ suæ
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?