MyFire_Yiannis

Open Interest with Heikin Ashi candles

A simple modification of the Tradingview free script of futures Open Interest to Heikin Ashi candles. It displays the volume of the Open Interest futures contracts by applying the HA formula.
I use it to clear out the "noise" of up's and down's especially in intraday small time frames when I am scalping in crypto.
Background color can be turned on/off.

Just to give back a little something to a community that gave me A LOT!
Let me know what you think and if you need anything to add.

Have fun :)

P.S. The way I use it is to try to find traps in the market and take (fast) advantage of them. When the OI are going up really fast in small time frames (which means either longs or shorts are going up) this creates a good opportunity for a squeeze (the trap).
Of course I use other indicators/oscillators to determine that but it gets me on my toes to look for... something ;)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?