SemiQuasi

EMA/MA Combo

This is a simple combined EMA /MA indicator that also identifies the slope of the moving averages.
Phát hành các Ghi chú: No code changes. Updating the snapshot for a clearer view of the indicator.
Phát hành các Ghi chú: Better slope handling (will keep prior color in case of equal value, useful for multi-timeframe environments).
Phát hành các Ghi chú: Screenshot update only (non-impacting code change).
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?