J_Sims

Put/call ratio cross - buy and sell SPY

13686 lượt xem
467
When 50DMA and 200DMA cross on PC, algo trades SPY accordingly
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2
strategy("My Strategy", overlay=true)

longCondition = crossover(sma(close, 50), sma(close, 200))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = crossunder(sma(close, 50), sma(close, 200))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

Bình luận

yea hm
+1 Phản hồi
Hm
+1 Phản hồi