nephew_sam_

Daily Profile (Nephew_Sam_)

nephew_sam_ Cập nhật   
From getting several requests to combine many of my indicators into one, this indicator plots everything you need for a Daily Profile.

1. Session = Current session + Daily dividers + day of the week
2. Open Lines = Plot the open of the day, midnight, week and month
3. Asian Range = Plots the asian range with an option for midpoint and extending lines
4. Previous OHLC = Plot the previous day/week/month OHLC

EVERY line/label/color/size/style is fully customizable in this indicator.

Important to adjust your timezone to get the correct data

Phát hành các Ghi chú:
Timezone bug fix
Phát hành các Ghi chú:
Fix monthly open line
Phát hành các Ghi chú:
Bug fix

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?