refjamie

JD's Apollo

JD Apollo Indicator is a two-part algorithm that is designed for the 5m, 15m and 30m on the US30.

How to use;

When the baseline is tending and the confirmation indicators are also in alignment, an alert will be produced. Take the trade for 2x ATR (shown on-screen) or run a trailing stop to best effect.

There are a number of rules baked into the code to try and eliminate as many fake signals as possible.

This algorithm is a combination of several indicators but has trend continuation at its heart.

When to trade

The grey shaded area shows the best times to trade and the purple shaded shows the times when the NYSE is open.

With both timeframes, wait for the bar to close and place a pending order with a 3 pip gap from the high or low of the candle.

JD Apollo in action


How to Access

Gain access to JD Apollo for your TradingView account through our website, links below.

7 day paid trials, subscriptions and lifetime access are all available.

All tiers give you full instructions on how to trade this strategy.
Phát hành các Ghi chú: Code overhaul

+ More visual options
+ Pip Gap options
+ Editable ATR stop
+ New target options
Phát hành các Ghi chú: Major code optimise

+ Stop options
+ Target options
+ Smarter alerts
+ Pip gap on alert only
+ Better stop value visual
Phát hành các Ghi chú: Added H/L of 3rd previous bar to stop details, in line with instructions.

Be Relentless. Go get it.

JD

https://jdindicators.com/
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ refjamie để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Hướng dẫn của tác giả

Gain access to this script for your TradingView account through our website, links below. 7 day paid trials, monthly subscription and lifetime access are available. All tiers give you full instructions and access to the private discord server.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.