yareally

Upvol and Downvol

yareally Premium Cập nhật   
This is a tweaked version of
What's Added?

- No negative graph lines (I want to see the crossovers in volume )
- Added NQ
- Adjusted enabled tickers (ES and the current ticker are enabled)
- Adjusted the moving average to better fit the strategy I was backtesting

How to use?

I watch it with other indicators for the cross over in positive delta/negative delta of the volume
- short volume crossing above long? consider going long
- long volume crossing below short consider going short

Also watching the total volume to see if it's going up or down (don't enter if it's dropping or consider getting out)
Phát hành các Ghi chú: added a comment
Phát hành các Ghi chú: Fixed a bug
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?