thequantscience

iMoku (Ichimoku Complete Tool) - The Quant Science

iMoku™ is a professional all-in-one solution for the famous Ichimoku Kinko Hyo indicator.

The algorithm includes:

1. Backtesting spot
2. Visual tool
3. Auto-trading functions

With iMoku you can test four different strategies.

Strategy 1: Cross Tenkan Sen - Kijun Sen
A long position is opened with 100% of the invested capital ($1000) when "Tenkan Sen" crossover "Kijun Sen".
Closing the long position on the opposite condition.
There are 3 different strength signals for this strategy: weak, normal, strong.
Weak: the signal is weak when the condition is true and the price is above the 'Kumo'
Normal: the signal is normal when the condition is true and the price is within the 'Kumo'
Strong: the signal is strong when the condition is true and the price is below the 'Kumo'

Strategy 2: Cross Price - Kijun Sen
A long position is opened with 100% of the invested capital ($1000) when the price crossover the 'Kijun Sen'.
Closing the long position on the opposite condition.
There are 3 different strength signals for this strategy: weak, normal, strong.
Weak: the signal is weak when the condition is true and the price is above the 'Kumo'
Normal: the signal is normal when the condition is true and the price is inside the 'Kumo'
Strong: the signal is strong when the condition is true and the price is below the 'Kumo'

Strategy 3: Kumo Breakout
A long position is opened with 100% of the invested capital ($1000) when the price breakup the 'Kumo'.
Closing the long position with a percentage stop loss and take profit on the invested capital.

Strategy 4: Kumo Twist
A long position is opened with 100% of the invested capital ($1000) when the 'Kumo' goes from negative to positive (called "Twist").
Closing the long position on the opposite condition.
There are 2 different strength signals for this strategy: weak, and strong.
Weak: the signal is weak when the condition is true and the price is above the 'Kumo'
Strong: the signal is strong when the condition is true and the price is below the 'Kumo'

This script is compliant with algorithmic trading.
You can use this script with trading terminals such as 3Commas or CryptoHopper. Connecting this script is very easy.

1. Enter the user interface
2. Select and activate a strategy
3. Copy your bot's links into the dedicated fields
4. Create and activate alert

Disclaimer: algorithmic trading involves risk, the user should consider aspects such as slippage, liquidity and costs when evaluating an asset. The Quant Science is not responsible for any kind of damage resulting from use of this script. By using this script you take all the responsibilities and risks.

🔥 Develop your strategy: http://www.fiverr.com/quantscience

🤖 Auto-trading with Pine Script: https://3commas.io/?c=tc1149362
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?