colejustice

Opening Range Fibonaccis

colejustice Cập nhật   
This indicator uses the concept of the "Opening Range" to create a Fibonacci zone from the high and low set during a specific time period after open (Defaults to 9:30 - 10:05 AM, EST)

The Opening Range is a popular tool for intraday technical analysis. Price frequently uses these levels as support/resistance, and a breakout from within the range can be a sign of further movement.

The Fibonacci levels are set such that the opening range high/low fall on the +/-0.5 fib. This creates an "extended range" outside of the opening range that may be useful during breakouts.
Phát hành các Ghi chú:
 • Reordered plot drawing and increased the default size of the opening range high/low circles to improve readability.
Phát hành các Ghi chú:
 • Added a "Fibonacci Scale" input option to improve customization. Default value of 1.0 matches the current settings.
Phát hành các Ghi chú:
 • Added an optional "Afternoon Range" option. When on, this sets a new range based on the high/low set during the period of 1:30pm to 2:05pm EST (or custom time period).
Phát hành các Ghi chú:
 • Added a "Plot For Today Only" toggle that hides ranges on previous days on intraday charts.
Phát hành các Ghi chú:
 • Added a timezone selection to input options to make customizing for different markets easier.
Phát hành các Ghi chú:
 • Added a toggle to display price labels for each Fibonacci level - "Show Price Labels" at the bottom of the input settings.
Phát hành các Ghi chú:
 • Updated the default time periods for calculating ranges.
Phát hành các Ghi chú:
 • Fixed problem where price labels wouldn't advance with new bars.
Phát hành các Ghi chú:
 • Added the option to base the opening range plots on 1 minute candles regardless of chart resolution. Useful for short periods, such as the opening minute.
 • Fixed bug where toggling fib levels off still showed the fill.
Phát hành các Ghi chú:
 • Fixed bug with Zone Fill setting not working properly.
 • Added 'Show Fib Value Labels" option. This and Show Price Labels can be used independently or together.

Thanks for using my indicators; I hope they make you money! Check out the website link for more, and thanks for your support!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?