kaptankirk

RSI and BBand simultaneously OverSold

kaptankirk Premium Cập nhật   
ENG : This indicator is created by combining the standard period RSI indicator with an Oversold limit of 32, an Overbought limit of 70 and a period of 14 (these values can be changed optionally from the entries and still tabs of the indicator settings) and the Bollinger Band . indicator with a standard deviation of 2 and a period of 20. Also, the RSI Oversold is an upward green triangle where the price simultaneously falls below the BB and the lower limit (Low) (i.e. below 32), where the RSI Overbought (i.e. above 70) at the same time the price rises above the BB and the upper limit (Upper) is a downward red triangle. is indicated by a triangle. An alarm condition is established on these conditions. Source codes are posted visually and written in clear language and with explanations for beginners to learn to pine.

TR : Bu gösterge OverSold sınırı 32, OverBought sınırı 70 ve periodu 14 olan (bu değerler tercihe göre indikatör ayarlarının girdiler ve still sekmelerinden değiştirilebilir) standart periodluk RSI göstergesi ile standart sapma değeri 2, periodu 20 olan Bollinger Bandı göstergesinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş olup ilaveten RSI'nin OverSold iken (yani 32 altına düştüğü) aynı anda fiyatın BBand alt sınırı (Lower) altına düştüğü yerleri yukarı yönlü yeşil üçgenle, RSI'nin OverBought iken (yani 70 üstüne çıktığı) aynı anda fiyatın BBand üst sınırı (Upper) üstüne çıktığı yerleri aşağı yönlü kırmızı üçgenle belirtmektedir. Bu şartlar üzerine de alarm kondüsyonu oluşturulmuştur. Kaynak kodları görünür olarak yayınlanmış olup, pine öğrenmeye yeni başlayanlar için anlaşılır dilde ve açıklamalar eklenerek yazılmıştır.
Phát hành các Ghi chú: RSI OverSold ve Overbought sınırları 32/70 iken 35/77 olarak değiştirildi.

Açıklamalardaki küçük yazım hataları düzeltildi.
Phát hành các Ghi chú: RSI OverSold and Overbought limits changed from 32/70 to 35/77.

Fixed minor typos in descriptions.
Phát hành các Ghi chú: ENG:
Made some improvements to the 'Positive Discord for VOLUME' check.
While the 'OS' condition is met, 'OS' is also combined with "sma(volume,11)<sma(volume,6) and sma(volume,6)<sma(volume,2) It will check the " condition.

TR:
Hacim yönünden Pozitif Uyumsuzluk kontrolünde bazı iyileştirmeler yapıldı.
'OS' koşulu sağlanırken aynı zamanda sma(volume,11)<sma(volume,6) ve sma(volume,6)<sma(volume ,2) koşulu da bağlanıyorsa "PU'lu OS" gösterir.
Phát hành các Ghi chú: .
Phát hành các Ghi chú: Updated RSI OVB and OVS default values.
Phát hành các Ghi chú: ENG
Added Positive Mismatch check by Volume and added alarm condition on this condition

TR
Hacim Yönünden Pozitif Uyuşmazlık kontrolü eklendi ve bu koşul üzerine alarm kondüsyonu eklendi
Phát hành các Ghi chú: minor typos fixed
Phát hành các Ghi chú: minor typos fixed
Phát hành các Ghi chú: minor typos fixed
kaynagi kaynağı
Phát hành các Ghi chú: minor typos fixed
periyod x
period +
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?