dman103

Price/Volume Trend Meter

Another simple indicator from the sweet indicator series, This is a combination of the Volume and Price Trend Meter indicators combined (Links below) into one indicator called PVTM ( Price Volume Trend Meter).
PVTM measures the strength of price and volume pressure on a histogram.
The indicator sums up all green candles price and volume and red candles price and volume over a specific period of bars and plots based on Price summed value. The result will look similar to Price Trend Meter with the benefit of trying to filter out more noise.
Use this indicator to identify the increasing asset of price and volume with the green candles (Close is higher than open) and decreasing of price and volume with the red candles (Close is lower than open).

======= Calculation ==========
Bright Green Color Column: Total summed up Price and Volume are higher than 0.
Bright Red Color Column: Total summed up Price and Volume are Lower than 0.
Weak Green Color Column: Conflict between Price and Volume (One positive and one negative) so we continue based on previous color .
Weak Red Color Column: Conflict between Price and Volume (One positive and one negative) so we continue based on previous color.

======= Price/ Volume Trend Meter Colors =======
Green: Increasing buying pressure.
Weaker Green: Declining Buying pressure (Possible Sell Reversal).
Red: Increasing selling pressure.
Weaker Red: Declining Selling pressure (Possible Buy Reversal).

Other sweet indicators that this indicator is based on:
Volume Trend Meter: Price Trend Meter:
Like if you Like and Follow me for upcoming indicators/strategies: https://www.tradingview.com/u/dman103/#p...

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?