LuxAlgo

QQE Weighted Oscillator [LuxAlgo]

The QQE (Quantitative Qualitative Estimation) Weighted Oscillator improves on its original version by weighting the RSI based on the indications given by the trailing stop, requiring more effort in order for a cross with the trailing stop to occur.

🔶 USAGE


The QQE Weighted Oscillator is comprised of a smoothed RSI oscillator and a trailing stop derived from this same RSI. The oscillator can be used to indicate whether the market is overbought/oversold as well as an early indication of trend reversals thanks to the leading nature of the RSI.


Using higher Factor values will return a longer-term trailing stop.


Like with a regular RSI divergence can be indicative of a reversal.

Further weighting will control how much "effort" is required for the trailing stop to cross the RSI. For example. For example, an RSI above the trailing stop will require a higher degree of negative price variations in order for a potential cross to occur when using higher weights.


This can cause higher weightings to return more cyclical and smoother results.

🔶 SETTINGS

  • Length: Length of the RSI oscillator.
  • Factor: Multiplicative factor used for the trailing stop calculation.
  • Smooth: Degree of smoothness of the RSI oscillator.
  • Weight: Degree of weighting used for the RSI calculation.

Get Access to LuxAlgo indicators: luxalgo.com

Join our 100k+ community: discord.gg/lux

All scripts & content provided by LuxAlgo are for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?