sloth288

Variable Alert Box Example

sloth288 Pro Cập nhật   
just publishing to share to novice pine coders like myself
any feedback on layout/structure/shortcuts will always be appreciated, not that this is a long script with much that can go wrong

short little what ever to show variable alert message
needs to draw the number from a plotted number like line 18 and 19, and cant be gettin the numbers from line 14 and 16
Phát hành các Ghi chú: Added small variable leverage example for Autoview.
Phát hành các Ghi chú: Added HUD
Phát hành các Ghi chú: HUD ON/OFF
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?