tradeforopp

Inverse FVG with Rejections [TFO]

tradeforopp Cập nhật   
This indicator is made to look for Inverse Fair Value Gaps (IFVGs) and show rejections from relevant areas. Fair Value Gaps (FVGs) are created when there is an energetic move that leaves a gap between the preceding and following candle's wicks. When that area is violated, we may consider that area as an Inverse FVG, treating it along the lines of a "support turned resistance" type setup with proper context.


Once a Fair Value Gap (FVG) is found with sufficient user-defined displacement, it is saved until price fully closes through that area, at which point it becomes an IFVG, which is also saved until price once again closes through that area.


Users can select a specific time period from which to look for and save FVGs, such as during the New York trading session in the following example.


Lastly, users can enable rejections that look for swing lows in bullish FVGs/IFVGs and swing highs in bearish FVGs/IFVGs. The following picture shows an instance of rejections from both regular and inverse FVGs, meaning the pivots were formed in a mutually shared area between a FVG and IFVG.

Phát hành các Ghi chú:
- Added option to select timeframe from which to find FVG / IFVG
- Added option to extend FVG boxes to the right or not
Phát hành các Ghi chú:
- Added alerts for FVG rejections (bull / bear / any, from regular / inverse / both FVG types)
- Bug fixes

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?