kevinmck100

QQE MOD + SSL Hybrid + Waddah Attar Explosion Indicator

INDICATOR PURPOSE

This indicator is designed to complement my original QQE MOD + SSL Hybrid + Waddah Attar Explosion strategy.

Multiple users have requested that I convert the strategy to an indicator because alertconditions do not work on strategies and people want to specific set alerts for BUY, SELL, CLOSE BUY and CLOSE SELL. This can only be achieved using alertcondition().

This indicator functions in the exact same way as the strategy, but it doesn't have any backtesting functionality. I recomment that you use the original QQE MOD + SSL Hybrid + Waddah Attar Explosion strategy for parameter tuning and backtesting, then if you need more control on alerts you can use this indicator for that purpose.

Only other difference is that I have added grey exit labels on the chart since it's not obvious where the exits would happen like it was in the strategy version.

CREDITS
QQE MOD byMihkel00
SSL Hybrid by Mihkel00
Waddah Attar Explosion by shayankm

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?