Amphibiantrading

Extended from Moving Average

Amphibiantrading Cập nhật   
This indicator helps avoid chasing extended stocks by showing every time a stock is too far extended from a selected moving average.

Features:
✔️ selectable moving average and source (high, low, close)
✔️ choose to plot or hide the moving average
✔️ selectable distance to be considered too extended
Phát hành các Ghi chú:
Fixed a typo in code affecting the source
Phát hành các Ghi chú:
clean up
Phát hành các Ghi chú:
New option to create a fill between the closing price and selected moving average when the extension is met.
Phát hành các Ghi chú:
Added functionality to see when price is extended away from the moving average to the downside as well.

Trusted Pine programmer. Send me a message for script development.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?