TK37

Adam Smith - MovingAvg Cross

Simple Moving Average Cross script. Test on stocks and currency. For stocks test shorter time periods, meaning intra-day time periods such as 3min to 30min and so on to fit what is best. For currency, try longer periods with this model such as day to weeks depending on which currency.

NOTE: Take a look at your Max Drawdowns when testing. This will be the main indicator once you figure out your time period for backtesting. This will also let you know how much money to save and/or hold back in savings for down periods.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?