Shyam_Trades_152

HMA Breakout Buy/Sell indicator for Scalping & Intraday - Shyam

Hi All,

This is a very simple indicator which provides the buy signal, when the moving average lines turns Green and sell signal, when the moving average signal turns red. This can be used for both intraday and scalping method with different timeframes. But best time frame is 5 minutes.

Buy Signal >>> Line turns GREEN (Use trailing SL to cover maximum profit)
Sell Signal >>> Line turns RED (Use trailing SL to cover maximum profit)
No trade >>> Line turns GRAY

Best timeframe >>> 5 minutes

Thanks,
Shyam
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?