inno14

Technical Analysis - Panel Info

inno14 Cập nhật   
//A. Oscillators & B. Moving Averages base on TradingView's Technical Analysis by ThiagoSchmitz
//C. Pivot base on Ultimate Pivot Points Alerts by elbartt
//D. Summary & Panel info by anhnguyen14

Panel Info base on these indicators:

A. Oscillators
1. Rsi (14)
2. Stochastic (14,3,3)
3. CCI (20)
4. ADX (14)
5. AO
6. Momentum (10)
7. MACD (12,26)
8. Stoch RSI (3,3,14,14)
9. %R (14)
10. Bull bear
11. UO (7,14,28)

B. Moving Averages
1. SMA & EMA: 5-10-20-30-50-100-200
2. Ichimoku Cloud - Baseline (26)
3. Hull MA (9)

C. Pivot
1. Traditional
2. Fibonacci
3. Woodie
4. Camarilla

D. Summary
Sum_red=A_red+B_red+C_red
Sum_blue=A_blue+B_blue+C_blue
sell_point=(Sum_red/32)*100
buy_point=(Sum_blue/32)*100

sell =
Sum_red>Sum_blue
and sell_point>50


Strong_sell =
A_red>A_blue
and B_red>B_blue
and C_red>C_blue
and sell_point>50
and not crossunder(sell_point,75)


buy =
Sum_red>Sum_blue
and buy_point>50


Strong_buy =
A_red<A_blue
and B_red<B_blue
and C_red<C_blue
and buy_point>50
and not crossunder(buy_point,75)


neutral = not sell and not Strong_sell and not buy and not Strong_buy
Phát hành các Ghi chú: //A. Oscillators & B. Moving Averages base on TradingView's Technical Analysis by ThiagoSchmitz
//C. Pivot base on Ultimate Pivot Points Alerts by elbartt
//D. Summary & Panel info by anhnguyen14

Panel Info base on these indicators:

A. Oscillators
1. Rsi (14)
2. Stochastic (14,3,3)
3. CCI (20)
4. ADX (14)
5. AO
6. Momentum (10)
7. MACD (12,26)
8. Stoch RSI (3,3,14,14)
9. %R (14)
10. Bull bear
11. UO (7,14,28)

B. Moving Averages
1. SMA & EMA: 5-10-20-30-50-100-200
2. Ichimoku Cloud - Baseline (26)
3. Hull MA (9)

C. Pivot
1. Traditional
2. Fibonacci
3. Woodie
4. Camarilla

D. Summary
Sum_red=A_red+B_red+C_red
Sum_blue=A_blue+B_blue+C_blue
sell_point=(Sum_red/32)*100
buy_point=(Sum_blue/32)*100

sell =
Sum_red>Sum_blue
and sell_point>50


Strong_sell =
A_red>A_blue
and B_red>B_blue
and C_red>C_blue
and sell_point>50
and not crossunder(sell_point,75)


buy =
Sum_red50


Strong_buy =
A_red50
and not crossunder(buy_point,75)


neutral = not sell and not Strong_sell and not buy and not Strong_buy
Phát hành các Ghi chú: Update code: Add Summary histogram
Phát hành các Ghi chú: Update row 585: y location of shape "triangle up" have been changed from 12 to 22.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?