QuantVue

Flags With Measured Move [QuantVue]

Flags with Measured Moves is a technical analysis tool that identifies bull flags and provides a measured move target.

A bull flag is a continuation pattern that occurs within the context of a general uptrend. It represents a pause or small consolidation before the price resumes its upward movement.

A bull flag consists of two sections: the flagpole and the flag.

The flagpole is the initial upward movement that occurs before the flag forms.

The flag forms as the price consolidates after the initial uptrend. During this phase, the price tends to drift downward or sideways, ideally with declining volume.


Once the flag has put in a low, the initial range of thrust is added to the flag low to form the measured move target.


Every element of the flag is customizable by the trader, including the size and length of the prior uptrend and the minimum and maximum flag depth and length.

The indicator also includes alerts for when new flags are formed, when a breakout from the flag occurs, and when the measured move target is reached.

By default, the indicator settings are set for use on a daily timeframe. If using the indicator on an intraday timeframe, you will need to adjust the settings.

Give this indicator a BOOST and COMMENT your thoughts!

We hope you enjoy.

Cheers!

Get Access to the exclusive QuantVue indicators: www.quantvue.io/

Join thousands of traders in our Free Discord: discord.gg/tC7u7magU3
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?