marketmindset

Magic Trend By Market Mindset - Zero To Endless

marketmindset Cập nhật   
Magic Trend indicator is an indicator combining the Commodity Channel Index (CCI) and the Average True Range (ATR) indicators.

The indicator is represented by a line that turns red when CCI readings are below 0 and converts to blue when CCI reaches above 0.

Color of the line can be treated as a trend indicator.
When CCI > 0 (Blue Color), price is assumed to be in uptrend and a buying momentum could be seen.
When CCI < 0 (Red Color), price is assumed to be in downtrend and a selling pressure could be seen.

Two Multipliers of ATR have been used. Default values for multiploier are : 1.5 and 3.0
It tells about the volatality in the price and also helps in deciding Entry poits, Stop loss points and sometimes Exit points.

If trend magic lines are not straight and moving upward/downward, continuition of the trend is expected and so Holding the position is adviced.
If the farther line (line with multiplier 3.0) is broken, a trend reversal can be seen soon.
In this case, squaring off and making reverse position is adviced near the other (1.5 mult) line.

If price is revolving in between these two lines... a sideways movement is expected.

Happy Trading
Market Mindset
Phát hành các Ghi chú:
Magic Trend indicator is an indicator combining the Commodity Channel Index (CCI) and the Average True Range (ATR) indicators.

The indicator is represented by a line that turns red when CCI readings are below 0 and converts to blue when CCI reaches above 0.

Color of the line can be treated as a trend indicator.
When CCI > 0 (Blue Color), price is assumed to be in uptrend and a buying momentum could be seen.
When CCI < 0 (Red Color), price is assumed to be in downtrend and a selling pressure could be seen.

Two Multipliers of ATR have been used. Default values for multiploier are : 1.5 and 3.0
It tells about the volatality in the price and also helps in deciding Entry poits, Stop loss points and sometimes Exit points.

If trend magic lines are not straight and moving upward/downward, continuition of the trend is expected and so Holding the position is adviced.
If the farther line (line with multiplier 3.0) is broken, a trend reversal can be seen soon.
In this case, squaring off and making reverse position is adviced near the other (1.5 mult) line.

If price is revolving in between these two lines... a sideways movement is expected.

Happy Trading
Market Mindset
Phát hành các Ghi chú:
Added Magic Fill
Changed default Line Width
Phát hành các Ghi chú:
Bug Fixes
Phát hành các Ghi chú:
ChangeLog :
1. Added functionality to change the calculation mode.
Available modes are :
EMA
RMA (Default)
SMA
VWMA and
WMA

2. Added option to choose High/Low based values.
Default is (high+low)/2

3. Added Buy/Sell Signal Labels
Phát hành các Ghi chú:
ChangeLog :
1. Added functionality to pick the colors for Bullish and Bearish trends
2. Added functionality to select - Whether one wish to use a Single Magic Trend Line or a Double Magic Trend Lines
Note : Buy/Sell Signals will be changed based on Calculation Mode and Single/Double Magic Trend Lines.
Phát hành các Ghi chú:
Changed Default Settings

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?