Pip-Whisperer

Pivot Points with Slopes - By Necromancer

Pip-Whisperer Cập nhật   
█ OVERVIEW
- This script draws array-based Pivot Points with the calculated slope on the next connecting point.
- The script works left to right, but could be be modified.
- Looks best with Label-Style on Diamonds, without Slope Text drawn.
█ Thank You!
- Many more to come which will utilize these fundamentals!
🅝🅔🅒🅡🅞🅜🅐🅝🅒🅔🅡
Phát hành các Ghi chú: Update V2:
- Slope Calculation Corrected and Loop Efficiency Increased
- Happy Trading!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?