CryptoRox

[Autoview] Every Candle Alert Script

This script is designed specifically for firing an alert every candle. It can also be used to just fire an alert on a green candle, or a red candle to slow it down a bit.

This is a script we use to close all of our orders or positions on any of the integrated exchanges.
You can use a fire once alert with greater than on condition and the alert will typically fire within seconds. You can also use this to place orders for you without having to navigate away from TradingView to your exchange/brokerage site.

If you would like a better understanding of how to create an alert for automation, please visit the article this strategy is being published for.
https://use.autoview.with.pink/hc/en-us/...

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?