Library "utils"
Provides a set of utility functions for use in strategies or indicators.

colorGreen(opacity)
  Parameters:
    opacity (int)

colorRed(opacity)
  Parameters:
    opacity (int)

colorTeal(opacity)
  Parameters:
    opacity (int)

colorBlue(opacity)
  Parameters:
    opacity (int)

colorOrange(opacity)
  Parameters:
    opacity (int)

colorPurple(opacity)
  Parameters:
    opacity (int)

colorPink(opacity)
  Parameters:
    opacity (int)

colorYellow(opacity)
  Parameters:
    opacity (int)

colorWhite(opacity)
  Parameters:
    opacity (int)

colorBlack(opacity)
  Parameters:
    opacity (int)

trendChangingUp(emaShort, emaLong)
  Signals when the trend is starting to change in a positive direction.
  Parameters:
    emaShort (float)
    emaLong (float)
  Returns: bool

trendChangingDown(emaShort, emaLong)
  Signals when the trend is starting to change in a negative direction.
  Parameters:
    emaShort (float)
    emaLong (float)
  Returns: bool

percentChange(start, end)
  Returns the percent change between a start number and end number. A positive change returns a positive value and vice versa.
  Parameters:
    start (float)
    end (float)
  Returns: float

percentOf(percent, n)
  Returns the number that's the percentage of the provided value.
  Parameters:
    percent (float): Use 0.2 for 20 percent, 0.35 for 35 percent, etc.
    n (float): The number to calculate the percentage of.
  Returns: float

targetPriceByPercent(percent, n)
  Parameters:
    percent (float)
    n (float)

hasNegativeSlope(start, end)
  Parameters:
    start (float)
    end (float)

timeinrange(resolution, session, timezone)
  Returns true when the current time is within a given session window. Note, the time is calculated in the "America/New_York" timezone.
  Parameters:
    resolution (simple string): The time interval to use to start/end the background color. Use "1" for the coloring the background up to the minute.
    session (simple string): The session string to use to identify the time window. Example: "0930-1600:23456" means normal market hours on weekdays.
    timezone (simple string)
  Returns: series bool

barsSinceLastEntry()
  Returns the number of bars since the last entry order.
  Returns: series int

barsSinceLastExit()
  Returns the number of bars since the last exit order.
  Returns: series int

calcSlope(ln, lookback)
  Calculates the slope of the provided line based on its x,y coordinates in the previous bar to the current bar.
  Parameters:
    ln (float)
    lookback (int)
  Returns: series float

openPL()
  Returns slope of the line given the start and end x,y coordinates.
  Returns: series float

hasConsecutiveNegativeCandles(lookbackInput)
  Returns true if the number of consecutive red candles matches the provided count.
  Parameters:
    lookbackInput (int): The amount of bars to look back to check for consecutive negative bars. Default = 1.
  Returns: series bool

stdevPercent(stdev, price)
  Returns the standard deviation as a percentage of price.
  Parameters:
    stdev (float): The standard deviation value
    price (float): The current price of the target ticker.
  Returns: series float
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.