pocketlint

MP ZeroLag EMA

pocketlint Cập nhật   
New script based on zlema. Hopefully responds better tot ake advantage of margin trading. As usual, commands for both spot trading and margin trading are included, just need to comment or uncomment (using // ) which you prefer. They are just labels so both work in the same way (long/buy, short/sell). Also added some flair to pretty it up a bit, and yes, those divergences are in fact functional, but not really part of the script (disclosure- the divergences are taken from DonovanWall's ideas, full credit here). There is a "new stuff" section, which you CAN use, but right now it was for art and introduced way too many functions at once to be of any use, but feel free to explore as an Easter Egg :)

Autoview friendly in design :)


As usual, all proceeds go to the betterment of these scripts as well as my upcoming surgery (Carpel Tunnel Syndrome, yuck)
1Dsg49Zt2FQ9BnUHrmXQwvhL5dd3teqa7g
ltc addy- LYUpgsHSHnKeYdNaj9bu9prK4QsnJXEQtP
pinkcoin addy- 2PoeXyAk3rF9FmMC8azme2mGzMYsEiZ5eS
Phát hành các Ghi chú:
Added details to the code messages.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?