LazyBear

Indicator: Vertical Horizontal Filter (VHF)

264
VHF determines whether prices are in trending or congestion phase. Rising edge signifies a trend, falling edge signifies prices may be entering congestion phase.

Many use this as a contrarian indicator, which is my personal preference too.

I have added an option to plot EMA too, to see how strong the trend/no-trend values are.

List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: http://blog.tradingview.com/?p=970
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//
// @author LazyBear
// VHF determines whether prices are in trneding or congestion phase. 
// 
study(title = "Vertical Horizontal Filter [LazyBear]", shorttitle="VHF_LB")
src=close
length=input(28, title="VHF Period")
showEma=input(false, title="Show EMA?", type=bool)

hcp=highest(src, length)
lcp=lowest(src, length)
cdiff=abs(close-close[1])

N=abs(hcp-lcp)
D=sum(cdiff, length)
vhf=N/D

plot(vhf)
plot(showEma ? ema(vhf, length) : na, color=orange, linewidth=2)