Daveatt

BEST RSI Divergences Screener (Regular and Hidden)

Hello traders

My way to fight this situation is to stay productive.
Hope some of my scripts will help you out as most of us are locked-down at home, hence have more time for trading - and preparing ourselves when the sun will shine on us again

I - Concept

This is an upgrade of this script which captured only the regular divergences

This screener detects whether the regular RSI divergences based on the TradingView Divergence built-in indicator (made by the gentleman @everget I believe)
With this screener, you can see in 1 view which of your favorite cryptos/stocks/forex pairs/etc. showing strong regular and hidden divergences

The gentlemen (and demoiselles) traders can play with the lookback/ranges inputs to adjust the divergences based on what they think is best of their trading/timeframe/instrument/life

On that script screenshot, I'm showing the BYBIT:BTCUSD part of the screener matching with the divergences on the chart

II - How did I set the screener

The visual signals are as follow:

- square: whenever a regular or hidden divergence is detected

Then the colors are:

- green when there is bullish divergence
- red when there is bearish divergence

🔔🔔 I also added the alerts for capturing those bullish / bearish divergences

III - Does it repaint?

It should not :)

Best regards
Dave

💰 Discord: https://discord.gg/8Q4MBus

⏩ Signals/Pricing: https://best-trading-indicator.com/pages/pricing

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

👉 Get a $30 discount on TradingView: https://bit.ly/2UM5OA0

📺 Youtube: https://bit.ly/3bKvnZu
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?