ske5074

Triple BB

690 lượt xem
26
3 Bollinger Band Plots that are translucent in order to see where the bollinger bands align from 3 different resolutions.

Change the resolution to more closely represent the current chart. For example on a 1 hour chart you might choose Res1 as 30 minutes, Res2 as 1 hour, and Res3 as 2 hour.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?