dgtrd

WaveTrend [LazyBear] vX by DGT

dgtrd Wizard Cập nhật   
DGT interpreted version of LazyBear's WaveTrend, visualizing on Price Chart

Original Author : LazyBear

Crosses above or below threshold are emphasized with bigger labels
- crosses above threshold : probable short indications with a bigger label and relativly small label for probable long indications
- crosses below threshold : probable long indications with a bigger label and relativly small label for probable short indications
All rest crosses within threshold boundaries with relatively small labels for both long and short probable indications

Phát hành các Ghi chú:
small update : alert condition added
Phát hành các Ghi chú:
update thanks to @sandyrindal suggestions, special thanks to him

added ability to change the signal length
added ability to compare with other symbols, can be symbols that are directly correlated or inversely correlated symbols
Here is the modified code for the ones who enjoy the WaveTrend Oscillator on separate pane

//@version=4
//@author LazyBear, modified by dgtrd

study(title="WaveTrend [LazyBear]", shorttitle="WT_LB vX ʙʏ DGT ☼☾")

n1 = input(10, "Length : Channel ", inline = "LEN")
n2 = input(21, "Average", inline = "LEN")
s1 = input(4 , "Signal Length")

obLevel1 = input( 60, "Over Bought Level 1", inline = "OB")
obLevel2 = input( 53, "Level 2"      , inline = "OB")
osLevel1 = input(-60, "Over Sold Level 1" , inline = "OS")
osLevel2 = input(-53, "Level 2"      , inline = "OS")

f_getWT(s) => 
  ap = s 
  esa = ema(ap, n1)
  d = ema(abs(ap - esa), n1)
  ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
  tci = ema(ci, n2)

  wt1 = tci
  wt2 = sma(wt1, s1)
  
  [wt1, wt2]

plot(0    , color=color.gray )
plot(obLevel1, color=color.red )
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red , style=3)
plot(osLevel2, color=color.green, style=3)

[wt1, wt2] = f_getWT(hlc3)

plot(wt1  , color=color.green)
plot(wt2  , color=color.red , style=3)
plot(wt1-wt2, color=color.blue , style=plot.style_area, transp=80)

compare = input(false, "Compare with Symbol", inline = "CPR")
symbol  = input("CBOE:VIX"    , "", type=input.symbol, inline = "CPR")
extSrc  = security (symbol , timeframe.period, hlc3, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
[wt1x, wt2x] = f_getWT(extSrc)

plot(compare ? wt1x   : na, color=color.aqua)
plot(compare ? wt2x   : na, color=color.yellow, style=3)
plot(compare ? wt1x-wt2x : na, color=color.olive, style=plot.style_area, transp=80)
Phát hành các Ghi chú:
added a label to display current values of the wavetrend and signal level
Phát hành các Ghi chú:
Update
* overlay wavetrand display addition, better interpretation
* enhanced signal customizations


Similar Indicators
Oscillators Overlay w/ Divergencies/Alerts : Oscillators-Overlay-with-Divergencies-Alerts
Elliott Wave Oscillator Signals : EWO-Signals
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?