rumpypumpydumpy

Naked Intrabar POC

rumpypumpydumpy Wizard Cập nhật   
This indicator with an unfortunate and very non PC sounding name approximates (!) the intrabar point of control (POC) either from time or volume at price.

Due to pine limitations, bin size and the sample lower time frame selection will have at least some effect on the accuracy of the approximation. The trade off is between accuracy and historical availability, however bar replay can be used to view prior historical states beyond what is visible from the current real time bar.

In order for all intrabar POC circles to be visible, you will need to manually set the visual order of the indicator by bringing it to the front.

Since the POC represents a price point around which the highest market participation occurred, the exposed global variable intrabar_poc may (or may not) be interesting as an alternative to ohlc based source input.
Phát hành các Ghi chú:
Minor correction. No functional change.
Phát hành các Ghi chú:
Added "Highest volume naked POC within lookback"
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?