ppx10

Entry Fragger - Strategy

ppx10 Cập nhật   

For basic instructions please visit my other script "Entry Fragger".
The Signal Logic is explained there.

v1.4:
- Added advanced backtesting with fully customizable entries.
- Fully automated Buy Signals (profitable).
- Adjustable timeframes for signal logic. (requested)

Every setting affects the accuracy and profitability greatly now, based on settings applied.
The strategy performs best on high timeframes with larger capital and no leverage.
Useless for Forex, but absolutely smashes stocks and crypto on mid to high timeframes.
Please read through my other scripts description.

Set values as preferred and try your assets.
It does NOT work on low timeframes and forex!


Hint: BTC 4H, Custom Timeframe 1h, Moon Mode and Show Sell Signals enabled, R2R: 2.


Phát hành các Ghi chú:
Finalized the script.
v1.5
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?