inno14

RSI %b Signal [H1 Backtesting]

-----------------------------------------------------------------
This simple strategy base on RSI , EMA , Bollinger Bands to get Buy and Sell Signal with detail as below:
-----------------------------------------------------------------
1.Define Oscillator Line
+ Oscillator Line is smoothed by ema (28) of RSI (14) on H1 Timeframe
2.Define Overbought and Oversold
+ Apply Bollinger Bands BB(80,3) on Oscillator Line and calculate %b
+ Overbought Zone marked above level 0.8
+ Oversold Zone marked below level 0.2
3.Buy Signal
+ Entry Long Position when %b crossover Point of Entry Long
+ Deafault Point of Entry Long is 0.2
+ Buy signal marked by Green dot
4.Sell Signal
+ Entry Short Position when %b crossunder Point of Entry Short
+ Deafault Point of Entry Short is 0.8
+ Sell signal marked by Red dot
5.Exit Signal
+ Exit Position (both Long and Short) when %b go into Overbought Zone or Oversold Zone
+ Exit signal marked by Yellow dot
-----------------------------------------------------------------
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?