LunaOwl

[LunaOwl] Support Resistance Strategy V4

LunaOwl Cập nhật   
作品: 支撐壓力策略

A simple Support Resistance Breakthrough Strategy, the only difference is that it is PineScript @version=4. interested parties can use it as a reference.
Its logic is simple, wish your all the best.

一個簡單的支撐阻力突破策略,唯一的差異,在於它是PineScript第四版。有興趣的可以拿來當作參考,簡易的指標。祝你們順心。

Support level refers to the support price that the exchange rate may encounter when it falls, so as to stop falling and stabilize the price.
The corresponding concept is the resistance level, that is, the pressure that the exchange rate may encounter when it rises, thus reversing to a falling price.

支撐位是指匯價在下跌時可能遇到的支撐價格,從而止跌回穩的價格,對應的概念是阻力位,也即匯價上漲時可能遇到的壓力,從而反轉為下跌的價格。
Phát hành các Ghi chú:
Add bar color button.
Phát hành các Ghi chú:
Some minor modifications.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?